Fluehjul


Exori CI Fly Reel

 

 

 

 

 

 Exori CI Fly Reel 3/4
3,8 cm. - 130 gr.

Exori CI Fly Reel 3/4
3,8 cm. - 130 gr.
Vare nr. EX 7808 004

Exori CI Fly Reel 5/6
5 cm. - 163 gr.
Vare nr. EX 7808 006

Exori CI Fly Reel 7/8
6 cm. - 180 gr.
Vare nr. EX 7808 008


Exori CSI Large Arbor Fly Reel


Exori CSI Large Arbor Fly
Reel 5/6
8,7 cm. - 154 gr.
Exori CSI Large Arbor Fly
Reel 5/6
8,7 cm. - 154 gr.
Vare nr. EX 7805 006

Exori CSI Large Arbor Fly
Reel 7/8
9,7 cm. - 169 gr.
Vare nr. EX 7805 008


Exori CXI Light Weight Fly Reel
Exori CXI Light Weight Fly
Reel 4/5
8 cm. - 127 gr.
Vare nr. EX 7807 005

Exori CXI Light Weight Fly
Reel 5/6
9 cm. - 139 gr.
Vare nr. EX 7807 006

Exori CXI Light Weight Fly
Reel 7/8
9,7 cm. - 144 gr.
Vare nr. EX 7807 008


Fenwick Eagle Fly Reel
Fenwick Eagle Fly Reel 46
150 gr.
Vare nr. FE 1110 210

Fenwick Eagle Fly Reel 78
170 gr.
Vare nr. FE 1110 211


Fenwick Iron Fly Reel
Fenwick Iron Fly Reel 34 LA
162 gr.
Vare nr. FE 1096 387

Fenwick Iron Fly Reel 56 LA
174 gr.
Vare nr. FE 1096 388

Fenwick Iron Fly Reel 78 LA
190 gr.
Vare nr. FE 1096 399

Fenwick Iron Fly Reel 910 LA
225 gr.
Vare nr. FE 1096 400


Fenwick Night Hawk Fly Reel
Fenwick Night Hawk Fly
Reel 57 LA
168 gr.
Vare nr. FE 1086 021

Fenwick Night Hawk Fly
Reel 79 LA
180 gr.
Vare nr. FE 1086 022

Fenwick Night Hawk Fly
Reel 910 LA
225 gr.
Vare nr. FE 1086 023


Okuma Airframe Fly Reel
Okuma Airframe Fly Reel 4/6
149 gr.
Vare nr. OK 20603

Okuma Airframe Fly Reel 7/9
175 gr.
Vare nr. OK 20604


Okuma SLV Fly Reel
Okuma SLV Fly Reel 2/3
126 gr.
Vare nr. OK 20573

Okuma SLV Fly Reel 4/5
137 gr.
Vare nr. OK 20574

Okuma SLV Fly Reel 5/6
152 gr.
Vare nr. OK 20575

Okuma SLV Fly Reel 7/8
161 gr.
Vare nr. OK 20576

Okuma SLV Fly Reel 8/9
176 gr.
Vare nr. OK 20577

Okuma SLV Fly Reel 10/11
240 gr.
Vare nr. OK 20578


Okuma Helios Fly Reel
Okuma Helios Fly Reel 4/5
135 gr.
Vare nr. OK 20583

Okuma Helios Fly Reel 5/6
146 gr.
Vare nr. OK 20584

Okuma Helios Fly Reel 7/8
152 gr.
Vare nr. OK 20585

Okuma Helios Fly Reel 8/9
160 gr.
Vare nr. OK 20586


Scierra XPD Fly Reel
Sierra XPD Fly Reel 3/4
76 cm. - 116 gr.
Vare nr. SC 26244

Sierra XPD Fly Reel 5/6
85 cm. - 133 gr.
Vare nr. SC 26245

Sierra XPD Fly Reel 7/9
95 cm. - 220 gr.
Vare nr. SC 26246

Sierra XPD Fly Reel 10/11
103 cm. - 225 gr.
Vare nr. SC 26247